National Unity Essay With Outline Examples

National unity is an important concept for country welfare. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah had taught us three guiding principles for nation building. These were unity, faith and discipline. He mentioned the unity in the first place among the three. This shows that, he gave the foremost priority to unity. Of course, this is the most precious principle to make rapid and lasting progress in collective life. Let us try to understand the importance of it in collective and national life.

Importance of Nation Unity:

In the early days of Islam, Muslims were united under their pious leadership. That is why, within a few years, they become a dominating power in the world. With their unity, they defeated Roman and Persian empires. Which were two super powers at that time. Owing to unity and oneness, they were ruling in three continents, Asia, Europe and Africa. Muslim empire expanded from Southern France to Multan, in the subcontinent. Muslim ruled the world more than a millennium. After that they showed the sign of weakness in all fields of life. It was due to their disunity. So, they lost their domination. The most prominent example is of Ottoman Empire. It was defeated during First World War by the Allied. The Allied defeated the Muslims by dividing them into Arabs and non-Arabs. On the contrary, the Allied become successful because of their alliance and unity against enemies.

Nation Unity & Pakistan:

The creation of Pakistan was also due to the unity of the Muslims under the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Allama Iqbal dream of Pakistan in 1930, in Allabad and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah changed it into reality within only 17 years. He became successful in doing so on account of the unity of the Muslims of India. But unluckily, after independence, Pakistani nation became divided among sectarian, ethnic and linguistic sections. That is why, they are facing disrepute among the community of the nations. They are Punjabi, Sindhi, Bloch, Pakhtoon, Muhajir, Sunni, and Shia but not Pakistani. That is why, they are not making progress. Rather they are going downward.

Conclusion:

We can sum up the discussion by saying that unity is the first and foremost thing for a nation to make progress. The instances of the Muslims in the early days of Islam and the disunity of them in modern era show the vitality of oneness and unity. Pakistani nation should also follow the spirit of unity, if they want to make themselves prominent among the community of nations. It is the need of the hour for us.

Najem lokalu przy Głowackiego 10

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Brzesku: na parterze budynku przy ul. Głowackiego nr 10 (z przynależnym pomieszczeniem piwnic) – o powierzchni:

–          54,36 m2 (parter)

–          31,20 m2 (piwnice),

przeznaczonego na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 354/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Oferty należy składać do dnia 24 marca 2015r.  (wtorek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,do godz. 1015.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

– „Najem lokalu położonego przy ul. Głowackiego 10 w Brzesku”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2015r.  o godz. 1030, w sali narad.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

–          imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,

–          stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto,

–          oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ( regulaminem konkursu oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku
ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.

                   Treść oświadczenia, regulamin konkursu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu położonego przy ul.Głowackiego 10 wynosi:

–          48,00 złotych netto (parter),

–            4,00 złote netto (piwnice).

Do stawki czynszu netto ustalonej w drodze konkursu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

4. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony.

5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy  złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni
o jej terminie.

6. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry
w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

7. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanej
z początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2016 roku
w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

8. Uczestnik, który wygra konkurs jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
w terminie do 7 -miu dni,
od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w konkursie ofert lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po konkursie ofert.

9.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu najmu.

10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej oraz gazu, atomiast opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków będą naliczane przez zarządcę budynku tj. MZGM Brzesko ( Stosownie do yposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 2 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 354/2014 z dnia 29.12.2014r.).

Zastrzega się prawo odwołania konkursu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14,  68-65-157.

Oświadczenie oferenta,  regulamin konkursu,  umowa najmu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.

0 Replies to “National Unity Essay With Outline Examples”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *